Оператор на компютър – Текстообработване

(1 оценка)
600.00 лв.
Виж количката
Оператор на компютър – Текстообработване

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Професия Оператор на компютър и специалност Текстообработване са част от списъка на професиите и специалностите на Министерство на образованието. Материята в курса е съобразена с всички изисквания на съвременните технологии и дава гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал актуален към днешна дата.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Курсът за професия Оператор на компютър и специалност Текстообработване е с продължителност 300 учебни часа, като след завършването му се издава Сертификат за професионално обучение I /първа/ степен.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Можете да се включите в този курс за придобиване на професионална квалификация по следните начини:

 • Безплатно – чрез ваучер от Агенция по заетостта – Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/*
 • Платено – чрез заплащане на цялата цена на курса

За да се присъедините към обучаемата група изберете бутон „ВКЛЮЧИ СЕ В КУРСА“ и изберете директно плащане или плащане, чрез ваучер.

* ЦПО към МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД е доставчик на обучения, чрез ваучери на Агенция по заетостта и работи с – Дирекциите „Бюро по труда“ в областите /ДБТ/ – Шумен, Варна, София, София-област Пловдив, Търговище, Добрич, Ловеч, Плевен, Видин, Благоевград, Хасково, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Перник, Бургас, Ямбол, Монтана, Враца, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, Кюстендил, Пазарджик, Смолян

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 • Да познава и използва лични предпазни средства и опазва околната среда при работа;
 • Да познава и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • Да притежава общи знания за пазарните отношения (мястото и ролята на отделната личност, на фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието, осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
 • Да познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника;
 • Да познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на дейностите, които са му възложени;
 • Да познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;
 • Да познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции.
 • Да познава и прилага основните операции при работа с компютър;
 • Да умение за работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на възложените задачи и отчита резултатите пред прекия ръководител;
 • Да осъществява ефективна комуникация с колеги и с клиенти.
 • Да умее да се справя с офисните административни процедури;
 • Да разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;
 • Да умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
 • Да умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дълго- и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;
 • Да следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.

Детайли на курса

 • Лекции 7
 • Изпити 1
 • Продължителност 300 часа
 • Входно ниво Основното
 • Език Български
 • Курсисти 16
 • Оценяване Вътрешно
 • Задължителна професионална подготовка

  • Лекция 1.1 Икономика Заключена 26m
 • Отраслова професионална подготовка

  • Лекция 2.1 Бизнес комуникации и работа с документи Заключена 0m
  • Лекция 2.2 Чужд език по професията Заключена 0m
 • Специфична професионална подготовка

  • Лекция 3.1 Работа с компютър във фирмата Заключена 0m
  • Лекция 3.2 Теория на специалността Заключена 0m
  • Лекция 3.3 Учебна практика Заключена 0m
  • Лекция 3.4 Производствена практика Заключена 0m
Ева Христова

Директор

инж. Ева Христова е управител на МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД и директор на Центъра за професионално обучение към дружеството. Завършила е бакалавърската си степен в Технически университет Габрово, специалност Компютърни системи и технологии и е защитила магистърска теза по Управление на проекти във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава множество дипломни и следдипломни квалификации, част, от които професионални.

Оценка

Средна оценка

5
1 рейтинг

Датайлен рейтинг

5 Звезди
1
4 Звезди
0
3 Звезди
0
2 Звезди
0
1 Звезди
0

  Пенчева

  Полезен курс