МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД търси да наеме обучителни зали
02.07.2018
МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за Доставка на материали и консумативи
02.08.2018
Покажи всички

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване в изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Примерен текст на офертите:

УВАЖАЕМА Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

С настоящото Ви представяме офертата си за предоставяне под наем на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение на проект №BG05M9ОР001-1.023-0160 „Старт Ъп за предприемчивите“

 

 1. По позиция I: „Наем на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.“

 

1.1. По позиция I с наименование „Наем на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.“ Предлагаме следната техника, обзавеждане и оборудване:

 

Вид Минимални технически параметри/ Предназначение брой
1 Преносим компютър Предназначение: за обучение на курсисти

/Моля, посочете марка, моде или  технически параметри/

7
2 Преносим компютър Предназначение: за преподавател

Минимални технически параметри:  конкретния компютър ще е свързан с проектор и трябва да обезпечава безпроблемната му работа

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

1
3 Операционна система /Моля, посочете марка, модел/ 8
4 Компютърна периферия При липса на БДС клавиатури на лаптопите, моля заложете клавиатури;

Моля, заложете Мишки

Моля, заложете друга периферия при нужда: докинг станция при липса на USB изходи на компютрите

Други

7
5 Мултифункционално устройство- принтер, скенер, копир /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
6 Проектор /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
7 Бял екран за проектиране /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
8 Безжичен рутер /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
9 Единично бюро Необходимо за курсисти, на което да могат да се разположат преносим компютър и учебна документация

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

7
10 Бюро Преподавател Необходимо за преподавател, на което да могат да се разположат преносим компютър, проектор, принтер, учебна документация и др.

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

1
11 Офис стол Необходим за преподавател /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
12 Столове Необходими за курсисти /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 7
13 Бяла дъска /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
14 Офис Секция  Необходим за преподавател  и учебна документация

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

1
15 Разклонители 3, 4 или 5 гнезда 3

 

 • Период на отдаване: не по-малко то 14  месеца
 • Наемна цена: _____________________ с/без включен ДДС
 • Дата на заплащане на наемната цена: до ___________ число на съответния месец, за който се дължи цената.
 • Дата на доставка на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение: _________________________________ на посочен от Ментор България ЕООД адрес
 • Инсталация и сглобяване: ДА/НЕ

 

 

 1. По позиция II: „Наем на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение на Дейност 3 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа“

 

2.1. По позиция II с наименование „Наем на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение на Дейност 3 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа“ предлагаме следната техника обзавеждане и оборудване:

 

Вид Модел / Технически параметри Брой
1 Преносим компютър Предназначение: за обучение на курсисти

/Моля, посочете марка, моде или  технически параметри/

7
2 Преносим компютър Минимални технически параметри:  конкретния компютър ще е свързан с проектор и трябва да обезпечава безпроблемната му работа

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

1
3 Операционна система /Моля, посочете марка, модел/ 8
4 Компютърна периферия При липса на БДС клавиатури на лаптопите, моля заложете клавиатури;

Моля, заложете Мишки

Моля, заложете друга периферия при нужда: докинг станция при липса на USB изходи на компютрите

Други

5 Мултифункционално устройство- принтер, скенер, копир /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
6 Проектор /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
7 Бял екран за проектиране /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
8 Единично бюро Необходимо за курсисти, на което да могат да се разположат преносим компютър и учебна документация

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

8
9 Столове Необходим за преподавател  и учебна документация

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

7
10 Бяла дъска /Моля, посочете марка, модел или технически параметри/ 1
11 Офис Шкаф Необходим за да се разположат, принтер, учебна документация, хартия и др.

/Моля, посочете марка, модел или технически параметри/

1
12 Разклонители 3, 4 или 5 гнезда 3

 

 • Период на отдаване: не по-малко то 15 месеца
 • Наемна цена: _____________________ с/без включен ДДС
 • Дата на заплащане на наемната цена: до ___________ число на съответния месец, за който се дължи цената.
 • Дата на доставка на техника, обзавеждане и оборудване за изпълнение: _________________________________ на посочен от Ментор България ЕООД адрес
 • Инсталация и сглобяване: ДА/НЕ

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок

 

 

         Дата ____/______/________ г.
Име и фамилия  
Подпис  

__________________________

Наименование на участника и печат  

 

 

Срок за приемане на офертите 20.08.2018 г.

Моля, изпращайте Вашите оферти на e-mail: cpomentor@gmail.com, или ги донесете на място в офиса ни на ул. „Добри Войников“ №17, ет.1, офис 2 от 9:00 ч. до 16:30 ч.