МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира служители /консултанти/ по гражданско договор за изпълнение на Дейност 3

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД започва изпълнение на ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите”
01.06.2018
МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД търси да наеме обучителни зали
02.07.2018
Покажи всички

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира служители /консултанти/ по гражданско договор за изпълнение на Дейност 3

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира набира служители /консултанти/ по гражданско договор за изпълнение на Дейност 3 по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Подробности за дейността:

Дейност 3:
Същината на тази дейност ще бъде индивидуални консултации с преминалите обучението и подпомагането им в разработване на собствен бизнес план въз основа на възникнала бизнес идея. На кандидат-предприемачите ще бъде оказано съдействие в разработването на плана, стъпките, през които трябва да премине до стартирането на дейността, в това число набавяне на първоначален капитал, регистрация на стопанската дейност чрез подходящата за тях правна форма, изготвяне на всички необходими документи за стартиране на бизнеса, осъществяване на контакти, от които се нуждаят (например с брокер за намиране на подходящо търговско и/или производствено помещение, счетоводна къща, агенция за подбор на персонал, фирми за доставка на оборудване, потенциални клиенти за техния бизнес и др.). Всеки от кандидат предприемачите, преминал курса на обучение, ще има възможност за 30 часа индивидуални консултации с различен специалист, съобразно темата, по която има въпроси и/или нужда от подпомагане. Предоставянето на тези консултации ще става от съответен специалист, съобразно различната насоченост на отделния вид консултация и оказване на съдействие и ще се осъществява по следния план:

1. Предоставяне на юридически консултации от адвокат – оказване на цялостно съдействие по изготвяне на документи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност; консултация относно приложими норми от действащото законодателство с оглед спецификата на всяка отделна стопанска дейност и инициатива; запознаване с конкретни права и задължения за бъдещия предприемач, произтичащи от законите в Република България.

2. Създаване на бизнес-контакти с представители на браншови организации от конкретната сфера на дейност на бъдещия ни предприемач, както и с потенциални клиенти, партньори и доставчици на услуги/стоки, необходими за стопанската инициатива на предприемача;

3. Предоставяне на консултации от експерт по разработване и управление на проекти – указване на съдействие за избор на подходяща оперативна програма и процедура за финансиране на конкретната бизнес идея, в това число и ОПРЧР; разясняване на изисквания на ЗУСЕСИФ и друга нормативна база.

4. Консултации с брокер на недвижими имоти – с цел намиране на подходящо помещение за наемане или покупка с оглед стартиране на самостоятелната стопанска дейност от предприемача. По време на консултациите ще се извършват и огледи на конкретни подходящи за разработвания от предприемача бизнес.

5. Консултации и срещи с агенция за подбор на персонал – с цел кадровото обезпечаване на стартиращия бизнес с подходящи и подготвени кадри.

Всяка от 5-те индивидуални консултации ще бъде с продължителност от по 6 часа с оглед достатъчно добро качество на предоставяната услуга за довеждане на бизнес идеята до стартиране и реализация.

Срок за приемане на офертите 25.08.2018 г.

Моля, изпращайте Вашите оферти на e-mail: cpomentor@gmail.com