Дейности

по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
home_business_step_11

Дейност 1

Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

Дейностите по информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество на лица, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. включва провеждането на информационни кампании и събития,предоставящи възможности за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, индивидуална работа с всяко едно лице, която ще се осъществи чрез:изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите, професионално ориентиране към инициативи за предприемачество,насочване към образователни институции и структури на МОН/при необходимост/ за продължаване на образованието, насочване към включване в комплекс от обучения и услуги, осъществяване на връзки с работодатели с цел обогатяване набора от познания на младежите в областта на бизнес ориентирането.

Дейност 2

Провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

По време на тази дейност ще се извършат поредица от целенасочени обучения, които да създават познания у обучаемите, свързани с основните и специфичните знания и информация, които следва да имат, за да започнат самостоятелна стопанска дейност. По време на обучението обучаемите от целевата група ще имат възможност да придобият познания относно това с какво се занимава един предприемач и как биха се развивали като такива;

home_business_step_22
home_business_step_33

Дейност 3

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа

Същината на тази дейност ще бъде индивидуални консултации с преминалите обучението и подпомагането им в разработване на собствен бизнес план въз основа на възникнала бизнес идея. На кандидат-предприемачите ще бъде оказано съдействие в разработването на плана, стъпките, през които трябва да премине до стартирането на дейността, в това число набавяне на първоначален капитал, регистрация на стопанската дейност чрез подходящата за тях правна форма, изготвяне на всички необходими документи за стартиране на бизнеса, осъществяване на контакти, от които се нуждаят. Всеки от кандидат предприемачите, преминал курса на обучение, ще има възможност за 30 часа индивидуални консултации с различен специалист, съобразно темата, по която има въпроси и/или нужда от подпомагане.

Дейност 4

Управление на проекта; Публичност и комуникация

home_business_step_44

На разположение сме на: