Описание на проекта:

Проектът „Старт Ъп за предприемчивите“ подкрепя стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемачеството, като дава нови хоризонти за професионално развитие на 70 представители на целевата група - безработни и наети лица, в т.ч. и на младежите. По време на реализацията си проектът е в унисон с Плана на ЕС „План за действие „Предприемачество 2020 г.“ и осъществява основната си цел и специфичните цели чрез дейностите си по:
- Достигане на специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като например жените, младите хора, по-възрастните хора, хората с увреждания, дълготрайно безработните. Ще бъдат подкрепени и наетите лица, които са натрупали достатъчно знания и опит и желаят да направят нова крачка в професионалното си развитие, започвайки собствен бизнес.
-Предоставяне на обучение на тема „Развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес планове и идеи за стартиране и управление на самостоятелна стопанска дейност“
-Създаване на подходяща среда за предприемачеството чрез предоставяне на индивидуални консултации и разяснения за достъп до финансов ресурс за стартиране и развитие на собствен бизнес в първите моменти от съществуването на фирмата;
Изпълнение на проекта „Старт Ъп за предприемчивите“ е изцяло съобразен с хоризонталните принципи на Европейския съюз и добрите практики при управлението на средства от ЕСИФ.
Като резултат предвиждаме да бъдат включени лица от следните целеви групи в настоящия проект:
-Неактивни участници на възраст до 29 г.вкл.,извън обучение или образование;
-Неактивни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл.,извън обучение или образование;
-Безработни участници на възраст до 29 г. вкл.,със завършено средно или висше образование
-Безработни младежи в неравностойно положение;
-Безработни младежи с увреждания:
-Безработни участници над 29 г.

Индикатори

На разположение сме на: