Новини

Ментор Студио изпълни успешно проект BG16RFOP002-2.015-0428 Ваучерна схема за ИКТ услуги

Ментор България ЕООД като доставчик на ИКТ услуги по процедура BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ изпълни успешно проект №BG16RFOP002-2.015-0428 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучер: „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – ДаНик Дентал“ ЕООД

Ваучер Тип 1 “Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения”;

Стойност на ваучера в лева: 6 000.00 лева
Финансиране от ЕС: 4 250.00 лева
Национално финансиране: 750.00 лева

Дата на стартиране: 01.12.2020 г.
Дата на приключване: 01.08.2021 г.
Срок на договора: 8 месеца